PurnomoNama: Purnomo
Jabatan: KEPALA DUKUH PLOSO
NIP: -